HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ VIẾT HIẾU

Chủ tịch HĐQT

Ông ĐINH VĂN THANH

Tổng Giám Đốc

Ông LƯƠNG VĂN THỦY

Phó Tổng Giám Đốc

Ông TRƯƠNG NGỌC HUY

Phó Tổng Giám Đốc

Ông VÕ CÔNG GIANG

Phó Tổng Giám Đốc

BAN KIỂM SOÁT

Ông NGUYỄN VĨNH LỘC

Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin chi tiết

Khu đô thị Bảo Ninh 1 Tỉnh Quảng Bình

Thông tin chi tiết

Khu đô thị Bảo Ninh 1 Tỉnh Quảng Bình

Thông tin chi tiết

Khu đô thị Bảo Ninh 1 Tỉnh Quảng Bình