HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ VIẾT HIẾU

Chủ tịch HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

Ông NGUYỄN VĨNH LỘC

Thành viên Ban Kiểm soát

Thông tin chi tiết

Khu đô thị Bảo Ninh 1 Tỉnh Quảng Bình

Thông tin chi tiết

Khu đô thị Bảo Ninh 1 Tỉnh Quảng Bình

Thông tin chi tiết

Khu đô thị Bảo Ninh 1 Tỉnh Quảng Bình